Polityka prywatności

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich FH OMEGA Krystyna Jawor, ul. Lubelska 13a/ 64 35-241 Rzeszów, gromadzi, wykorzystuje i chroni Państwa dane osobowe, a także przedstawienie przysługujących Państwu praw w związku z przetwarzaniem przez FH OMEGA Krystyna Jawor danych osobowych.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacji.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest FH OMEGA Krystyna Jawor ul. Lubelska 13a/ 64 35-241 Rzeszów NIP: 8131029126, REGON: 690321416.

Administrator danych z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Administrator danych sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem danych dostępnym pod adresem e-mail: biuro@sklep-bettybarclay.pl

PODSTAWA I CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Informujemy, że w ramach swojej działalności FH OMEGA Krystyna Jawor może gromadzić i przetwarzać dane osobowe:

1) w celu zawarcia i realizacji umowy z Klientem oraz współpracy z dostawcami i innymi podmiotami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

2) w celu udzielenia drogą elektroniczną, za pośrednictwem adresu e-mail, odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy dostępny w ramach serwisu internetowego galeria-moda.pl (dalej także jako „Serwis”) – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO;

3) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

4) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią, a w szczególności w celu dochodzenia, ustalenia i obrony przed roszczeniami, zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego, stosowania systemów kontroli wewnętrznej, jak również w celach analitycznych, archiwalnych i statystycznych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak wymagane do realizacji celów przetwarzania opisanych powyżej. Niepodanie przez Państwa danych osobowych może skutkować brakiem możliwości zawarcia i realizacji umowy.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane odpowiednio przez następujący czas:

a) w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 1 – do czasu pełnej realizacji umowy, a później przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń oraz przepisów prawa podatkowego. W przypadku, gdy realizacja umowy nie dojdzie do skutku, dane osobowe będą przechowywane przez 1 rok od dnia ich zebrania;

b) w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 2 – przez okres niezbędny do wyjaśnienia sprawy w związku otrzymaniem zapytania przez formularz kontaktowy dostępny w ramach serwisu internetowego lub do momentu wycofania zgody;

c) w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 3 i 4 – przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu przetwarzania, przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń oraz przepisów prawa podatkowego.

Po upływie wskazanych okresów dane zostaną usunięte.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Mają Państwo prawo:

a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych;

c) przenoszenia Państwa danych osobowych;

d) wniesienia skargi do organu nadzorczego (organu ochrony danych osobowych).

ODBIORCY DANYCH

Odbiorcą Państwa danych mogą być upoważnieni pracownicy Administratora danych, współpracujący z nim adwokaci, radcowie prawni, notariusze oraz inne podmioty świadczące usługi prawne, zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT, usługi księgowo – podatkowe, inne podmioty przetwarzające dane w imieniu FH OMEGA Krystyna Jawor na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych), a także podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy państwowe).

Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

PROFILOWANIE

FH OMEGA Krystyna Jawor nie podejmuje decyzji, które mają skutek prawny dla Państwa lub które wpływają na Państwa w podobny sposób i które są wynikiem zautomatyzowanego przetwarzania, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

POLITYKA COOKIES

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu galeria-moda.pl:

a) umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej (np. uwierzytelniające);

b) umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej;

c) umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu;

d) umożliwiające dostarczanie Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do zainteresowań.

Serwis zapamiętuje następujące informacje w celach statystycznych:

a) typ urządzenia

b) system operacyjny

c) rodzaj przeglądarki internetowej

d) rozdzielczość ekranu

e) adres IP

Dane te są wykorzystywane do optymalizacji działania strony internetowej.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Sposób zmiany ustawień plików cookies może różnić się w zależności od przeglądarki internetowej, z której korzysta użytkownik. Informacje na temat plików cookies znajdują się w zakładce „Pomoc” w każdej przeglądarce internetowej.

Informujemy, iż ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie internetowym.

ZMIANA POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA

Administrator danych zastrzega sobie prawo zmiany Polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Serwisu lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez FH OMEGA Krystyna Jawor moich danych osobowych w celu udzielenia, za pośrednictwem adresu e-mail, odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy, zgodnie z wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Ponadto oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o możliwości wycofania udzielonej zgody w każdym momencie oraz o tym, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się lub zresetuj hasło